You have entered the internet site which Advania Holding AB, a company indirectly owned by Advania Invest AB, (“Advania”) has designated for the publication of documents and information in connection with Advania’s public takeover offer to the shareholders of Caperio Holding AB (publ) (the “Offer”).


In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm, at the bottom of this page, notice of the following legal information.

Important legal information

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed to or accessible for certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to be granted access to this part of the website.

The Offer is not being made to persons whose participation in the offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law. The Offer shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden. The courts of Sweden shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with the Offer and the City Court of Stockholm shall be the court of first instance.

The information on this part of the website may not be forwarded, reproduced or made available in or into any country in which the Offer would require that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law or where it would be in conflict with any law or regulation in such country, including Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and the United States (“Restricted Jurisdictions”), and does not constitute an offer or solicitation to acquire, sell, subscribe or exchange securities, to persons in Restricted Jurisdictions.

The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into any Restricted Jurisdiction and may not be accepted by persons in any Restricted Jurisdiction. Banks, brokers and other institutions holding nominee-registered shares on behalf of persons in Restricted Jurisdictions may not forward any documentation related to the Offer, or otherwise make the Offer available, to such persons. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded. No consideration under the Offer will be delivered in or into any Restricted Jurisdiction.

As a result of the restrictions set out above, this part of the website may not be accessed by persons who are resident or located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States or any other Restricted Jurisdiction.


By selecting "I confirm", you warrant that you have read the legal notice above. If you are resident or located in a Restricted Jurisdiction or do not accept the above terms, you must click "I do not confirm".


If you do not qualify as an investor meeting the requirements above, i.e., if you cannot confirm the foregoing, or for any other information, please contact Gestur G. Gestsson by telephone at +46 761 400155 or by writing to gestur@advania.com.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållandes information och dokument hänförliga till Advania Holding AB:s, ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB, (”Advania”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Erbjudandet”).

 

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

 

Viktig legal information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rättSvensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Informationen på den här delen av hemsidan får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas in i eller till något land där Erbjudandet skulle förutsätta att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras från personer i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.

 

Genom att klicka på ”Jag bekräftar” nedan bekräftar du att du har läst och att du accepterar ovanstående information. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Jag bekräftar inte”.


Om du inte uppfyller de krav som uppställs ovan, det vill säga om du inte kan bekräfta det föregående, eller för ytterligare information, vänligen kontakta Gestur G. Gestsson på telefon +46 761 400155 eller via post till gestur@advania.com.